Legals

Aansprakelijkheid
GroentenFruit Bureau heeft bij de totstandkoming van deze website naar beste weten en met de grootste zorg gehandeld. GroentenFruit Bureau is, behoudens opzet of grove schuld van GroentenFruit Bureau, niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie. GroentenFruit Bureau is niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk, respectievelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

Geldigheid van de informatie
Aan informatie welke in enige vorm op www.groentenfruitbureau.nl wordt aangeboden met betrekking tot regelgeving kunnen geen rechten worden ontleend.